Actividades

Akce

Información de la APE

Informace o AUŠ

Inscripción

Přihláška

Publicaciones

Publikace

Archivo

Archiv

Enlaces de Interés

Odkazy

Fotos

Fotogalerie

Estatutos / Stanovy

 

Článek 1 - Název druh a sídlo

Asociace učitelů španělštiny /dále jen AUŠ/ je odborná zájmová organizace učitelů španělštiny všech stupňů a typů škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení v ČR. Má sídlo v Praze při Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy /nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1/.

 

Článek 2 - Cíle

AUŠ má tyto cíle:

 • napomáhat spolupráci svých členů a koordinovat jejich úsilí o řešení jejich potřeb a zájmů týkajících se vytváření podmínek pro rozvoj výuky španělštiny,
 • podporovat výzkum a výměnu zkušeností v oblasti výuky španělštiny se zaměřením na zdokonalování metod a didaktických postupů,
 • usnadňovat svým členům přístup k učebním materiálům a pomůckám pro vyučování španělštině,
 • usilovat o rozvoj různých forem dalšího vzdělávání učitelů španělštiny,
 • informovat své členy o důležitých otázkách týkajících se vyučování španělštině včetně jejich profesních potřeb a zájmů,
 • podporovat profesní etiku.
 • Článek 3 - Činnost

  K uskutečňování stanovených cílů AUŠ

 • organizuje setkání, studijní dny, semináře a konference učitelů španělštiny a aktivně podporuje i jiné akce týkající se výuky cizím jazykům,
 • sleduje a shromažďuje bulletiny, časopisy a pedagogické dokumenty týkající se španělského jazyka a vhodným způsobem seznamuje své členy s jejich obsahem,
 • podněcuje a usnadňuje výměnné pobyty žáků, studentů a učitelů španělštiny,
 • spolupracuje s organizacemi, jež mají obdobné cíle, a to jak v naší zemi, tak i v zahraničí, především s Asociación Europea de Profesores de Espaňol, a podporuje konference, kongresy a stáže pořádané těmito organizacemi.
 • Článek 4 - Členství

  AUŠ tvoří aktivní členové, přidružení členové a čestní členové:

 • aktivním členem AUŠ se může stát každý, kdo je učitelem španělštiny v ČSFR,
 • přidruženým členem AUŠ se může stát každý, kdo má zájem o činnost této organizace, i když není svým povoláním učitel,
 • o přijetí aktivních členů a přidružených členů AUŠ rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky uchazečů, kteří se zaváží platit členské příspěvky a dodržovat Stanovy AUŠ,
 • čestným členem AUŠ může být zvolen valnou hromadou ten, kdo se významně zasloužil o rozvoj výuky španělštině.
 • Článek 5 – Zánik členství

  Členství zaniká:

 • vystoupením člena na základě vlastního písemného sdělení,
 • rozhodnutím výboru AUŠ v případě, že jednání člena bylo v rozporu se Stanovami AUŠ,
 • úmrtím člena.
 • Článek 6 – Orgány AUŠ

  Orgány AUŠ tvoří:

  a) valná hromada,

  b) výbor,

 • předsednictvo,
 • revizní komise.
 • Článek 7 – Valná hromada

  Valná hromada plní tyto funkce:

 • je nejvyšším orgánem AUŠ; koná se nejméně jednou za rok a mohou se jí účastnit všichni aktivní, přidružení i čestní členové,
 • je schopna usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny aktivních členů; nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet aktivních členů, koná se valná hromada o hodinu později za jakéhokoli počtu účastníků,
 • pro usnášení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných aktivních členů; přidružení a čestní členové mají hlas poradní,
 • volí výbor a tříčlennou revizní komisi v tajných volbách,
 • projednává a schvaluje program činnosti AUŠ, jakož i zprávy výboru, předsednictva a jednotlivých sekcí, popř. pracovních skupin,
 • stanoví výši členských příspěvků,
 • projednává a schvaluje rozpočet,
 • zřizuje pobočky, odborné sekce a pracovní skupiny, popřípadě je ruší,
 • volí čestné členy,
 • upravuje Stanovy AUŠ
 • rozhoduje o zániku AUŠ.
 • Článek 8 – Výbor

 • Výbor se skládá z lichého počtu členů; je volen valnou hromadou na dobu dvou let, každý člen výboru je volitelný i na další funkční období,
 • výbor volí ze svého středu jednotlivé členy předsednictva v tajných volbách,
 • rozhoduje o přijetí nových členů, popř. předkládá návrh na zvolení čestných členů AUŠ nebo jeho předsednictva; rozhoduje o zrušení členství kteréhokoli člena AUŠ,
 • plní program přijatý valnou hromadou, projednává a schvaluje činnost předsednictva a sekcí, popř. pracovních skupin, které zřizuje podle potřeby na dobu omezenou; v době mezi valnými hromadami rozhoduje o všech běžných záležitostech AUŠ;
 • o své činnosti podává zprávu valné hromadě k projednání a schválení,
 • stanoví datum valné hromady a její program.
 • Článek 9 – Předsednictvo

 • Předsednictvo tvoří předseda, dva místopředsedové, tajemník, pokladník a redaktor; je voleno výborem AUŠ na dobu dvou let; každý člen předsednictva je volitelný i na další funkční období,
 • předsednictvo řídí a koordinuje činnost AUŠ v duchu Stanov v souladu s programem a usnesením schváleným valnou hromadou nebo výborem.
 • Článek 10 – Statutární orgán

  Statutárním orgánem Asociace učitelů španělštiny je předseda a tajemník, kteří zastupují sdružení a jednají jeho jménem, každý samostatně.

   

  Článek 11 – Revizní komise

 • Revizní komise se skládá z předsedy a dvou dalších členů; je volena valnou hromadou na dobu dvou let; její členové jsou volitelní i na další funkční období,
 • revizní komise je nezávislá na výboru a předsednictvu; její předseda má právo účastnit se zasedání výboru i předsednictva s hlasem poradním,
 • revizní komise kontroluje veškerou činnost AUŠ včetně hospodaření a předkládá zprávu o výsledcích své činnosti valné hromadě k projednání a schválení.
 • Článek 12 – Pobočky, sekce a pracovní skupiny

  V rámci AUŠ se mohou zřizovat:

 • pobočky podle potřeb a zájmů územního rozdělení; činnost pobočky je řízena nejméně tříčlenným předsednictvem; předseda pobočky je zároveň členem výboru AUŠ,
 • odborné sekce zejména podle stupňů a typů škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení nebo podle jiného odborného zaměření; činnost sekce řídí její předseda zvolený výborem,
 • pracovní skupiny k řešení aktuálních úkolů s vymezeným časovým působením; mohou být ustaveny i rozhodnutím výboru; činnosti pracovní skupiny řídí její předseda zvolený výborem,
 • pobočky, odborné sekce a pracovní skupiny vyvíjejí svou činnost v souladu se Stanovami AUŠ a s programem činnosti schváleným valnou hromadou; odborné sekce a pracovní skupiny se řídí kromě toho i pokyny výboru a předsednictva.
 • Článek 13 – Zásady hospodaření

  Předpokládaným zdrojem příjmu jsou členské příspěvky, případně dotace, dary, příjmy z vlastní činnosti.

   

  Článek 14 – Zánik organizace

  AUŠ zaniká usnesením valné hromady na návrh výboru; valná hromada rozhoduje zároveň o likvidaci majetku AUŠ; likvidaci provádí dosavadní předsednictvo nebo k tomu účelu zvolená pětičlenná likvidační komise.